<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
10 habit biadab rakyat Malaysia
Friday, May 17, 2013 @ 5/17/2013 12:45:00 AM


Salam alaik :)


  1.  Biadab dan memandu secara tidak selamat seperti menukar laluan tanpa notice, tailgating and hon sesuka hati.
  2. Tidak menghiraukan arahan papan tanda – makan dalam LRT, merokok di kawasan larangan merokok, littering, parking di luar parking lot.
  3.  Menyusup masuk ke dalam parking lot sementara orang lain sedang menunggu untuk itu.
  4. Orang muda tidak memberikan tempat duduk kepada wanita mengandung dan orang yang lebih tua.
  5. Not allowing passengers out of public transportation like trains and buses before entering. (Kalau nak naik kenalah beri laluan pada orang yang nak turun dulu, tak begitu?)
  6. Suka cakap kuat-kuat di handset di tempat awam seperti di dalam panggung wayang.
  7. Not holding open doors or elevator doors for people after them. (Lepas dia masuk dia tutup pintu balik, dia buat tak nampak je orang belakang yang bawa banyak barang nak masuk tu.)
  8. Tidak mengucapkan “terima kasih” apabila seseorang berbuat baik kepadanya.
  9. Incosiderate practices – meninggalkan troli beli belah di parking lot, squatting on toilet bowls/ mengotorkan tandas awam.
  10. Suka lewat (tidak menepati masa).

Credit: The Star

Labels: