<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Sedar tak sedar...
Monday, July 9, 2012 @ 7/09/2012 09:37:00 PM

Salam alaik..

Sedar tak sedar dah sebulan beberapa hari I berkelana di tempat orang demi menuntut ilmu. Hehe. Perkataan berkelana tak tahan tu. Bajet Sungai Siput dengan Ipoh jauh sangat. Ha-ha!

Sedar tak sedar juga dah sebulan juga I belajar perakaunan yang tak pernah I bayangkan sebelum ni. Secondary school dulu dah la I tak ambil akaun. Course DIA ni memang betul-betul buat I susah hati. Ayah tolong saya! Saya belum give up lagi tapi saya dah mula letih dengan semua ni. Hehe. Gurau je ayah. I'm okay.


Sedar tak sedar juga I rindu sangat mama, ayah and semua adik-beradik I. Last month dah balik dua kali. Bulan tujuh ni puasa entah bila boleh balik lagi. Tak nak naik bas. Tak tahu naik bas lompat ni. Huhu. So kalau nak tunggu kakak or ayah ambil kena tunggu kelapangan masa yang mereka ada. Aduh! Bersabarlah wahai hati~

Labels: