<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
MARA... kau buat tidur malamku gundah
Sunday, July 22, 2012 @ 7/22/2012 02:15:00 PM

Salam alaik.

Argh! Tension gila dengan MARA(Majlis Amanah Rakyat) ni. Dah tulis login ID dengan kata laluan betul pun still tak boleh log in lagi. Haih~ Apa masalah sebenarnya MARA ni?


P/S: Rupa-rupanya I tak daftar dengan MARA lagi daaa. Puan yang in charge fasal MARA ni cakap suruh daftar sebagai pengguna baru but bila I buka pautan tu tak ada tulis pun pendaftaran pengguna baru. Aduh! Daripada semalam lagi I try tak dapat. Means, pautan tu tak ada so I nak click pun tak boleh. Memang panas plus fade up gila. Lagi panas bila suddenly I tergerak hati nak baca tweet PENGHINA ISLAM tu. Huh! Sakit hati sangat. Kenapa u hina Islam sampai macam tu sekali ha? Haih~ Boleh batal puasa I baca tweet u tau tak! Huhu--

Labels: