<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Seloka: Wahai Insan Biasa
Monday, May 7, 2012 @ 5/07/2012 10:41:00 AM

Andai kata kau kehilangan harta duniamu,
Jangan pernah menangisi ketiadaannya lagi,
Andai kata kau kematian seseorang yang kau cintai,
Jangan pernah meratapi pemergiannya kini,
Andai kata kau sering mensia-siakan masa lapangmu,
Segeralah penuhi ia dengan mendekatkan diri kepada Allah,
Andai kata kau pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu,
Kembalikanlah ia kepada tuan empunya milik,
Andai kata kau selalu menyakiti hati ibu dan bapamu,
Bayarlah dosamu menggugurkan air mata mereka dengan taubat nasuha,
Andai kata kau selalu menangisi kemiskinan hidupmu,
Sedarlah,ramai lagi insan yang hidup melarat diluar sana,
Andai kata kausebelum ini melihat aurat orang bukan muhrim dengan sengaja,
Alihkanlah pandanganmu kini..sesungguhnya kau telah mendaftar untuk satu dosa kecil,
Andai kata kau terdengar seseorang mengutukmu,
Ucapkanlah: ‘Semoga Allah merahmati kamu’,
Andai kata kau berasa sunyi disisihkan orang sekeliling tanpa sebab,
Ketahuilah bahawa Allah sentiasa bersamamu,
Andai kata kau ada membenci sesama makhluk Allah,
Sedarlah, satu titik hitam berjaya menghuni hatimu,
Andai kata kau merindui seseorang sehingga mengabaikan tanggungjawabmu terhadap Allah,
Ketahuilah, kau telah menempah satu dosa besar,
Andai kata kau telah memasang niat jahat dihatimu,
Segeralah patahkan cubaan niat serongmu itu,
Andai kata kau telah mengumpat seseorang,
Berhadapanlah dengan dia dan segera meminta maaf,
Andai kata kau meragui kewujudan Allah,
Buangkanlah perasaan itu jauh dari lubuk hatimu,
Andai kata kau sering menidakkan keesaan Allah,
Ketahuilah… sesungguhnya kau telah MURTAD!

Labels: