<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Anda gadis idaman para lelaki?
Thursday, April 12, 2012 @ 4/12/2012 10:04:00 AM

Salam alaik :) Hi all.

Apa khabar u guys tengahari macam ni? Busy? No biggie. Tak lama pun ambil masa untuk baca entri I ni. Ekekeke. Less than 5 minutes. Tertakluk pada kelancaran dan kepantasan pemahaman u all la juga. Hehe. K kita teruskan.

Actually apabila kita ingin memenangi hati seorang lelaki harus diingatkan bahawa u guys patut memenangi hati sahabatnya juga. Take note. Boys + BFF = Cannot be separate! So, kalau u rasa masih belum menjadi gadis idaman para lelaki let’s practice these tips. Ala, tip asas je pun--


Apa yang gadis harus lakukan:
1)     Pandai bergurau
Lelaki tertarik pada gadis yang mempunyai sense of humor yang tinggi and tak ambil sesuatu gurauan sebagai sesuatu yang serius. Plus, u juga akan disenangi banyak pihak tau.
2)     Aktif
Lelaki akan teruja jika menjumpai gadis yang suka pada cabaran dan mampu melakukan pelbagai jenis aktiviti extreme seperti mereka.
3)     Prihatin
Boys + berkongsi masalah peribadi pada orang lain = Jarang dijumpai! So, if mereka telah menjumpai someone yang prihatin, tak terlalu mengada-ngada serta boleh berkongsi semuanya ini bermaksud u memang terbaikkkkkkklah!
4)     Menjadi lebih fleksibel
Perhubungan bukan sesuatu yang perlu dirancang sehari ke sehari. Lelaki lebih spontan, tidak berdrama dan jenis tidak kisah apabila perancangan yang diatur dibatalkan pada saat akhir. So, u all harus menyerap segala yang mungkin dan menjadi lebih fleksibel serta open minded.
5)     Mempunyai pengetahuan yang luas
Lelaki suka jika teman istimewa mereka cool, bijak berkomunikasi dan mengambil perhatian terhadap semua perkara yang berlaku di sekeliling. Ini akan membuatkan mereka lebih selesa untuk berbual dengan u tanpa rasa terikat dengan sebarang script.

Credit to: Remaja

Labels: