<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Wanita dan pergaulannya dengan bukan Muslim
Friday, March 30, 2012 @ 3/30/2012 10:35:00 AM

Salam alaik :)

Kat sini I ada 15 perkara berkaitan wanita dan pergaulan kaum kita-kita ni dengan mereka yang bukan Muslim. Huhu. Let’s check it out!

1)      Berlaku baik kepada tetangga kafir dan tidak menyakiti mereka. Meskipun demikian, seorang Muslim tidak boleh terlalu harmoni dengan mereka dan harus selalu berwaspada.
2)     Harus bersikap baik terhadap tetangga kafir namun tidak boleh melampaui batas dan membahayakan mereka. Kita wajib berbuat adil, tidak menzalimi mereka, memberikan hak-hak mereka dengan sepenuhnya  dan bergaul secara baik dengan mereka.
3)     Tetapi kita tidak boleh terlalu harmoni dengan mereka kerana mereka merupakan musuh Allah dan Rasul-Nya.
4)     Tidak kita boleh meniru perilaku orang kafir serta berhubungan dengan mereka dalam soal agama.
5)     Tidak boleh mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan agama orang kafir kerana itu sama sahaja dengan mengakui kebatilan mereka.
6)     Sebaiknya tidak tinggal bersama orang kafir. Tetapi dalam situasi darurat saja kita boleh tinggal dengan mereka di dalam satu kamar dan makan bersama mereka namun harus tetap menjaga agama.
7)     Kita boleh menerima hadiah daripada orang kafir.
8)    Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Namun jika mereka mengucapkan salam kepada kita, maka jawab dengan WA’ALAIKUM sahaja.
9)     Boleh berteman dengan orang kafir jika bermaksud untuk mengajak mereka memeluk Islam. Jika tidak, maka sebaiknya tidak berteman dengan mereka kerana boleh jadi kita akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa.
10) Tidak boleh mengikuti perayaan agama orang Nasrani kerana orang yang menyerupai sesuatu kaum bererti sama dengan mereka.
11)  Boleh mempekerjakan orang kafir untuk memasak dan mencuci namun kita hendaklah mencuci dahulu wadah atau peralatan mereka sebelum digunakan untuk memasak, jika peralatan tersebut pernah mereka guna untuk minum khamar dan memasak daging babi.
12) Berjabat tangan dengan orang Yahudi atau Nasrani tidak membatalkan wuduk tetapi kita tidak boleh mendahului berjabat tangan atau mengucapkan salam kepada mereka.
13) Boleh mengundang orang kafir untuk suatu perayaan atau jamuan makan jika dilakukan untuk menunjukkan citra kebaikan Islam serta memberi nasihat kepada mereka. Tetapi jika dilakukan hanya sekadar memberi (sedekah) sebaiknya jangan.
14) Kita boleh memperlihatkan apa-apa yang ditampakkan kepada wanita muslimah kepada wanita Yahudi atau Nasrani.
15)  Kita boleh melakukan perjalanan ke negeri orang kafir dengan syarat: Kita tetap menampakkan identity agama kita dan melaksanakan kewajiban agama. Perjalanan tersebut juga hendaklah dilakukan untuk keperluan penting seperti berubat atau menuntut ilmu dan bukan semata-mata untuk melancong atau bersenang-senang.

Credit to: Sejelita Bidadari Syurga

Labels: