<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Awas, anak hilang di pusat beli belah!
Tuesday, March 6, 2012 @ 3/06/2012 11:05:00 AM

Salam alaik. Hi all :)

Then, untuk mengelakkan kes ini terus berleluasa apa yang perlu u ajar kepada anak, abang, kakak atau adik u all ialah:

1)   Ajar mereka mengenali maklumat peribadinya seperti nama penuh, alamat rumah dan nombor telefon rumah atau bimbit parents. Kalau mereka tak boleh nak ingat semua tu, yela budak kecil ni biasanya susah sikit nak ingat benda macam ni kan, u boleh letak business card (parents) ataupun tulis nombor telefon diatas sekeping kertas dan letak di dalam poket mereka.
2)   Ajar mereka untuk mencari rakan atau orang dewasa untuk meminta bantuan apabila mereka gagal menemui ibu bapa dan ahli keluarga yang lain.
3)   Ajar mereka bagaimana untuk menggunakan telefon awam dan juga bimbit.
4)   Ajar mereka cara menghubungi talian kecemasan seperti nombor operator (103) untuk meminta bantuan menelefon nombor rumah sekiranya mereka tiada wang untuk membuat panggilan terus. Err, actually I tak pernah try yang ni so tak tahu la macam mana. Siapa yang pernah cuba tu dia tahulah. Huhu.
5)   Then, ajar mereka untuk menghubungi pihak berkuasa seperti polis atau anggota keselamatan di sekitar tempat berkenaan.
6)   Ajar mereka supaya tidak mudah panic atau menangis apabila terpisah dengan ahli keluarga lain malah segera bertindak mencari bantuan di tempat dan kepada individu yang betul.

Insha’Allah. Jika nasib u baik, u akan bertemu semula dengan anak, abang, kakak atau adik u yang hilang itu. Kalau tak buat police report je. SEKIAN

Labels: