<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Sambut hari kekasih?
Tuesday, February 14, 2012 @ 2/14/2012 06:00:00 PM

Salam alaik :)

Bagi I, I memang tak sambut la. Better I lepak dengan family kat rumah. Mana tak nya, celebrate dengan entah siapa nanti lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan itu sendiri. Nak tahu apa keburukannya? Let’s check it out!

 

5 sebab kenapa acara celebrate Valentine lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan:


   1)   Sebab pertama ialah Islam sendiri pun mengharamkan umatnya menyambut hari yang macam ni (melalaikan).
   2)   Pasangan terlalu menghayati cinta sesama manusia melebihi cinta terhadap Allah dan merainya dengan cara salah.
   3)   Sambutan ni mungkin membawa bencana kalau u terlalu mengikut hawa nafsu dan perasaan kasih sayang yang membuak-buak.
   4)   Ia mungkin pemusnah pada hari-hari mendatang jika tiada kawalan ketika meraikannya kerana godaan dan kemaruk cinta semata-mata (18SX --> Faham-faham je la ye).
   5)   Sambutan Hari Kekasih ni boleh memudaratkan jika badan tergadai. Mungkin berpunca jika u meraikannya secara peribadi di lokasi rahsia bersama kekasih tanpa pengetahuan sesiapa even parents.

Labels: