<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Andai Dapat Kuundur Masa Lalu
Sunday, January 15, 2012 @ 1/15/2012 02:41:00 PM

Semalam
Aku hanyut dalam duniamu
Kita layari hari-hari indah bersama
Berkongsi kisah suka dan duka
Mengharungi segalanya dengan senyuman

Hari ini
Kau tinggalkan aku kerana dia
Kehadirannya melenyapkan bayangku dari kamus hidupmu
Terasa diri ini begitu kecil dimatamu
Mudah sekali kau permainkan aku
Kau mungkiri janjimu
Oh Tuhan!
Apakah yang sedang terjadi kini?

Esok
Mungkin aku dapat merelakan pemergianmu
Si pencinta palsu yang berjaya meragut hatiku
Lalu percayalah
Hidupmu akan berubah
Namun… ketiadaanmu tidak merubahku!

Labels: