<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
10 Sebab Mengapa Manusia Suka Berahsia
Friday, January 20, 2012 @ 1/20/2012 11:43:00 AM

Salam alaik. 

Hi all :) 

Malas nak cakap banyak-banyak, baca ni:

Manusia suka berahsia kerana…
1)   Perkara tu tidak penting pun untuk orang tahu

2)   Itu hal yang mengaibkan orang lain

3)   Tidak mahu menyusahkan orang lain

4)   Mahu menggembirakan hati orang sekeliling

5)   Tidak mahu terlibat dalam sebarang masalah

6)   Mahu menjaga nama baik seseorang

7)   Lebih gemar memendam rasa seorang diri

8)   Malu dan tak punya kekuatan untuk berterus terang

9)   Tidak punya tempat untuk mengadu cerita

10)Itu sudah sememangnya satu perjanjian diantara dua pihak atau lebih

Ingat! Rahsia tak akan pernah kekal sebagai rahsia :P

Labels: