<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
10 Hukuman Terhadap Orang yang Ketawa Berlebihan
Wednesday, January 25, 2012 @ 1/25/2012 03:29:00 PM

Salam alaik. Hehe. 

Lama dah rasanya tak jenguk blog aku nih. Korang sihat? Aku sihat je. Em, actually takde benda best nak cerita just nak share something berguna dengan korang semua la. Haa... dah baca tajuk di atas kan? Ok kalau korang dah tak sabar nak baca, just go on jela...

10 Hukuman Terhadap Orang yang Ketawa Berlebihan:
1)   Dimurkai Allah
2)   Dikutuk para malaikat
3)   Rasulullah s.a.w. tidak memandangnya pada hari kiamat
4)   Disoal (dihisab) pada hari kiamat perilaku gelak ketawanya
5)   Terbuka aibnya pada hari kiamat
6)   Digemari syaitan akan dirinya
7)   Dibenci oleh semua penghuni langit dan bumi
8)   Mati hatinya
9)   Hilang air mukanya (malu dan kemuliaan)
10) Lupa pada segala-galanya


So, apa pendapat korang? Hari-hari gelak sakan sampai tak ingat dunia apa macam? Huhu. Ada ura-ura nak taubat tak?  Haha. Jangan buat main korang wei. Boleh mati hati wooo! Huhu. So, cuba la berubah untuk kebaikan korang jugak tau. Semoga Allah merahmati hidup seluruh umat Islam :)


Credit to: Gen-Q

Labels: